1

“ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำเนื่องจากนักเรียนไม่เข้าใจบทเรียน” ควรออกแบบการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในลักษณะใด

  • เชิงทดลองพัฒนาสื่อนวัตกรรม

  • เชิงสำรวจหาสาเหตุปัญหา

  • เชิงปริมาณอ้างอิงทฤษฎีการเรียนรู้

  • เชิงปฏิบัติการอบรมพัฒนาการเรียนรู้

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก