1

การทำวิจัยมีลำดับขั้นตอนตามข้อใด

  • กำหนดปัญหา  ตั้งสมมติฐาน  รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  และสรุปผล

  • กำหนดปัญหา    รวบรวมข้อมูล  ตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์ข้อมูล  และสรุปผล

  • กำหนดปัญหา  ตั้งสมมติฐาน  วิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมข้อมูล  และสรุปผล

  • ตั้งสมมติฐาน  กำหนดปัญหา  วิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมข้อมูล  และสรุปผล

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก