1

การคาดคะคำตอบที่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างมี เหตุผล

  • การกำหนดปัญหา

  • การสมมุติฐาน

  • การกำหนดวัตถุประสงค์

  • นิยามศัพท์

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก