1

ขั้นตอนแรกของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ คือข้อใด

  • ขั้นตั้งสมมุติฐาน

  • ขั้นปัญหา

  • ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล

  • ขั้นสรุป

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก