1

การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาเพื่อหาดัชนีความสอดคล้อง(IOC) ข้อสอบที่มีค่าเท่าใดขึ้นไปที่สามารถใช้งานใด

  • 0.40

  • 0.50   

  • 0.1

  • 0.45

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก