1

“งานวิจัยเรื่องเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอน โดยวิธีสอน แบบค้นพบแบบนิรนัย” ข้อใดคือ ตัวแปรต้น

  • ระดับสติปัญญา

  • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  • วิธีการสอน แบบค้นพบและแบบนิรนัย

  • ความวิตกกังวล, แรงจูงใจ , แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก