1

“งานวิจัยเรื่องเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอน โดยวิธีสอน แบบค้นพบแบบนิรนัย” ข้อใดคือ ตัวแปรต้น

  • ระดับสติปัญญา

  • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  • วิธีการสอน แบบค้นพบและแบบนิรนัย

  • ความวิตกกังวล, แรงจูงใจ , แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก