1

“การศึกษาองค์ประกอบคัดสรรทางด้านจิตพิสัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา” ข้อใดคือ ตัวแปรตาม

  • องค์ประกอบคัดสรรทางด้านจิตพิสัย

  • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  • ภาวะจิตใจ, ความวิตกกังวล, สภาพแวดล้อม     

  • ไม่มีตัวแปรตาม

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก