1

ข้อใดเป็นส่วนที่แสดงต้นตอของปัญหาในการวิจัยว่าเกิดจากอะไร

  • ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

  • ความมุ่งหมายของการวิจัย

  • เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  • นิยามศัพท์เฉพาะ

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก