1

ข้อใดเป็นส่วนที่แสดงต้นตอของปัญหาในการวิจัยว่าเกิดจากอะไร

  • ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

  • ความมุ่งหมายของการวิจัย

  • เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  • นิยามศัพท์เฉพาะ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก