1

ข้อใดคือการประเมินผลตามสภาพจริงที่เป็นลักษณะที่สำคัญ

  • ประเมินผลที่เน้นทฤษฎีการเรียนรู้

  • เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนได้มีส่วนร่วมในการประเมิน

  • สถานการณ์ที่นำมาใช้ในการประเมินต้องเป็นรูปธรรมทุกครั้ง

  • มุ่งเน้นมีการวัดด้านความรู้ กระบวนการทำงานและเจตคติทุกครั้ง

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก