1

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความเชื่อมันของแบบทดสอบ

  • ข้อสอบที่มีจำนวนข้อมาก จะมีค่าความเชื่อมั่นต่ำ

  • ข้อสอบที่ยากหรือง่ายเกินไป จะมีความเชื่อมั่นสูง

  • ข้อสอบที่มีความเป็นปรนัยมาก จะมีค่าความเชื่อมั่นสูง

  • กลุ่มผู้สอบที่มีความสามารถต่างกันมากจะมีค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบต่ำ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก