1

การวิเคราะห์ข้อสอบอิงเกณฑ์ทั้งฉบับ นิยมหาความเที่ยงตรงตามข้อใด

  • ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง

  • ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา

  • ความเที่ยงตรงตามการพยากรณ์

  • ความเที่ยงตรงตามสภาพ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก