1

ข้อใดเป็นลักษณะที่สำคัญที่สุดของเครื่องมือหรือเทคนิคที่ใช้ในการวัดผลการศึกษา

  • ความเชื่อมั่น

  • ความเที่ยงตรง

  • ความเป็นปรนัย

  • อำนาจจำแนก

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก