1

การประเมินหมายถึงข้อใด

  • การตัดสินคุณค่าสิ่งต่างๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

  • การกำหนดค่าเป็นตัวเลขให้กับสิ่งต่างๆ

  • การดำเนินงานเชิงคุณภาพ

  • การกำหนดค่าสิ่งต่างๆในเชิงคุณลักษณะ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก