1

การวัดผลการศึกษาเชิงปริมาณ คือข้อใด

  • การวัดเชาว์ปัญญา

  • การวัดผลสัมฤทธิ์

  • การวัดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

  • การวัดความซื่อสัตย์ของนักเรียน

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก