1

การวัดผลการศึกษาเชิงปริมาณ คือข้อใด

  • การวัดเชาว์ปัญญา

  • การวัดผลสัมฤทธิ์

  • การวัดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

  • การวัดความซื่อสัตย์ของนักเรียน

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก