1

เกณฑ์การให้คะแนน ( Rubrics ) ควรใช้กับการประเมินลักษณะใด

  • การประเมินเชิงคุณภาพ

  • การประเมินแบบอิงกลุ่ม

  • การประเมินเชิงปริมาณ

  • ถูกทุกข้อ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก