1

การประเมินผลการสอนควรประเมินเมื่อใด

  • เมื่อสอนจบในแต่ละภาคเรียน   

  • เมื่อสอนจบในแต่ละปีการศึกษา

  • เมื่อสอนจบในแต่ละหน่วยการเรียนรู้

  • ก่อนนำไปใช้ ระหว่างใช้ และหลังใช้

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก