1

ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของความเป็นปรนัย

  • ตั้งคำถามได้ชัดเจน

  • สามารถแปลความหมายของคะแนนได้

  • ใครตรวจก็ได้คะแนนตรงกัน

  • สอบกี่ครั้งก็ได้คะแนนคงที่

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก