1

การตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบสิ่งใดสำคัญมากที่สุด

  • ความชัดเจนของภาษาและความถูกต้องของเนื้อหา

  • ความเชื่อมั่นของข้อทดสอบ

  • ความยากง่ายของข้อทดสอบ

  • ความสอดคล้องของข้อสอบกับตารางวิเคราะห์เนื้อหา

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก