1

ข้อใดเป็นคุณลักษณะของเครื่องมือวัดประเมินผลนักเรียนที่ดี

  • ใช้แฟ้มสะสมงาน

  • มีความเป็นปรนัย

  • ใช้สถานการณ์ เงื่อนไข

  • มีการสร้างแบบทดสอบเริ่มจากง่ายไปยาก

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก