1

การประเมินผลมีความหมายตรงกับข้อใด

  • ทดสอบความรู้ของนักเรียน

  • วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  • พิจารณาให้ระดับผลการเรียน

  • ตรวจสอบความพร้อมของนักเรียน

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก