1

การประเมินผลมีความหมายตรงกับข้อใด

  • ทดสอบความรู้ของนักเรียน

  • วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  • พิจารณาให้ระดับผลการเรียน

  • ตรวจสอบความพร้อมของนักเรียน

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก