1

เกณฑ์การวัดโดยการวัดผลงานและกระบวนการจัดเป็นการใช้เครื่องมือชนิดใด

  • การจัดอันดับ

  • การวัดภาคปฏิบัติ

  • การประเมินผลจากสภาพจริง   

  • การประเมินโดยแฟ้มสะสมงาน

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก