1

เครื่องมือที่เหมาะสมกับการวัดพฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการคือข้อใด

  • แบบสังเกต

  • แบบสัมภาษณ์

  • แบบสำรวจรายการ

  • แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก