1

ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดจากกฎหมายใด

  • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

  • พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ

  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก