1

สถานศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก ให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขโดยจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและดำเนินการตามแผน จะต้องนำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพต่อสำนักงานเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในกี่วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน

  • ภายใน 7 วัน

  • ภายใน 15 วัน

  • ภายใน 30 วัน

  • ภายใน 60 วัน

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก