1

สิ่งใดใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการ ส่งเสริมและกำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา

  • การประกันคุณภาพภายนอก

  • ตัวบ่งชี้จากกระทรวงศึกษาธิการ

  • มาตรฐานการศึกษา

  • หลักเกณฑ์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก