1

เหตุใดจึงต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา

  • เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด

  • เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้น

  • เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  • ถูกทุกข้อ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก