1

การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

  • การประกันคุณภาพการศึกษา

  • มาตรฐานการศึกษา

  • สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

  • ไม่มีข้อถูก

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก