1

การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

  • การประกันคุณภาพการศึกษา

  • มาตรฐานการศึกษา

  • สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

  • ไม่มีข้อถูก

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก