1

การประกันคุณภาพภายในให้สถานศึกษาดำเนินการตามข้อใด

  • ดำเนินการทุก 2 ปี

  • การประกันคุณภาพภายในทุกปี

  • อย่างน้อย 3 ปี 1 ครั้ง

  • อย่างน้อย 5 ปี 1 ครั้ง

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก