1

การประกันคุณภาพภายในให้สถานศึกษาดำเนินการตามข้อใด

  • 1 ปี

  • การประกันคุณภาพภายในทุกปี

  • 3 ปี

  • อย่างน้อย 5 ปี 1 ครั้ง

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก