1

ข้อใดหมายถึงการประเมินคุณภาพภายใน

  • การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

  • การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา

  • การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  • การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก