1
visibility

“การปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือหรือการรักษาพยาบาลในขั้นแรกแก่ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยโดยตรงปัจจุบันทัน ด่วน มีความสำคัญและจำเป็นมาก เพราะจะทำให้ช่วยลดความร้ายแรงของอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยนั้น รวมทั้งยัง ช่วยให้แพทย์ทราบสาเหตุและสามารถวินิจฉัยได้ถูกต้องและรวดเร็วโดยอาศัยข้อมูลจากผู้ทำการปฐมพยาบาล” ข้อ ใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น

  • การไม่รักษาพยาบาลในขั้นแรกจะไม่ช่วยลดความร้ายแรงของอุบัติเหตุ

  • การไม่ให้ความช่วยเหลือในขั้นแรกจะทำให้แพทย์ไม่สามารถวินิจฉัยได้ถูกต้องและรวดเร็ว

  • แพทย์ไม่สามารถวินิจฉัยได้ถูกต้องและรวดเร็วโดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลจากผู้ทำการปฐมพยาบาล

  • แพทย์ที่ไม่อาศัยข้อมูลจากผู้ทำการปฐมพยาบาลจะไม่สามารถวินิจฉัยได้ถูกต้องและรวดเร็ว

เฉลย แพทย์ไม่สามารถวินิจฉัยได้ถูกต้องและรวดเร็วโดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลจากผู้ทําการปฐมพยาบาล

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก