1
visibility

“สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำส่วนน้อยเป็นสัตว์ที่มีพิษ” ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น

  • สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำบางตัว เป็น สัตว์มีพิษ

  • สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำบางตัว เป็นสัตว์ที่ไม่มีพิษ

  • สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำน้อยมากที่มีพิษ

  • สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำส่วนมากมีพิษ

เฉลย สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำบางตัวเป็นสัตว์มีพิษ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก