1

วัตถุประสงค์ของวินัยข้าราชการเป็นไปตามข้อใด

  • เพื่อประโยชน์ทางราชการ

  • เพื่อภาพพจน์ชื่อเสียงที่ดีของราชการและตัวของข้าราชการเอง

  • เพื่อให้งานราชการดำเนินไปได้ด้วยดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  • เพื่อความผาสุกของประชาชน ตลอดจนความเจริญ ความสงบเรียบร้อย และความั่นคงของประเทศ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก