1

ข้อใดกล่าวถึงการวางตนของข้าราชการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

  • ใช้ตำแหน่งหรือการกระทำที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ

  • ทำนิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยประมวลจริยธรรม

  • เคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญอย่างตรงไปตรงมา

  • แนะนำให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก