1

ข้อใดไม่จัดอยู่ในค่านิยมหลักของมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 9 ประการ ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

  • การยึดมั่นในระบบประชาธอปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  • การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย

  • การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

  • การยึดถือประโยชน์ทับซ้อนขององค์กร

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก