1

ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานทางจริยธรรม

  • ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ

  • เลือกปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม

  • กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชองธรรม

  • มีจิตสาธารณะ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก