1

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

  • ข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  • ทบวงเป็นหน่วยงานของรัฐ

  • คณะกรรมการราชการครูไม่เป็นองค์กรหลางบริหารงานบุคคล

  • นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก