1

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539

  • เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

  • เพื่ออำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน

  • เนื่องจากการดำเนินงานทางการปกครองก่อนหน้ามีหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่เหมาะสม

  • เพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก