1

ผู้ใดไม่สามารถกระทำการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได้

  • นิติบุคคลหรือคณะบุคคล

  • ผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายในราชกิจจานุเบกษา

  • บุคคลทั่วไปที่มีอายุครบ 17 ปี บริบูรณ์

  • ผู้ซึ่งมีบทกฎหมายเฉพาะกำหนดให้สามารถกระทำการได้

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก