1

คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ข้อใดไม่ถูกต้อง

  • กรรมการที่ถูกแต่งตั้งมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

  • แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือการบริหารราชการแผ่นดิน และเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

  • กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งสามารถรับแต่งตั้งได้อีก

  • ผู้ทรงคุณวุฒิมีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคน

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก