1

เมื่อเห็นว่าการร้องเรียนหรือเสนอแนะเกิดการเข้าใจผิดหรือความไม่เข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ให้ชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้เสนอแนะทราบภายในกี่วัน

  • 1 วัน

  • 3 วัน

  • 7 วัน

  • 15 วัน

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก