1

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

  • เกิดประโยชน์สุขต่อส่วนราชการ

  • ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น

  • เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

  • มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก