1

เมื่อมีการกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดแล้วการโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่งตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการไปดำเนินการอย่างอื่น ซึ่งมีผลทำให้ภารกิจเดิมไม่บรรลุเป้าหมายหรือนำไปใช้ในภารกิจใหม่ที่มิได้กำหนดในแผนปฏิบัติราชการ จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากหน่วยงานหรือผู้ใด

  • คณะรัฐมนตรี

  • เลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี

  • สภานิติบัญญัติ

  • ปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก