1

ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ระบุสาระสำคัญต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

  • ประมาณการรายจ่ายและรายได้

  • เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน

  • จำนวนข้าราชการพลเรือนสามัญ

  • นโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก