1

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการโดยจัดทำแผนสำหรับกี่ปี

  • 1 ปี

  •  3 ปี

  • 5 ปี

  • 7 ปี

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก