1

“รัฐวิสาหกิจ” ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมายความว่า รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นด้วยกฎหมายตามข้อใด

  • พระราชกำหนดเท่านั้น

  • พระราชกฤษฎีกาเท่านั้น

  • พระราชกำหนดหรือพระราชบัญญัติ

  • พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก