1

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด

  • ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

  • 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

  • 15 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

  • 30 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก