1

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

  • จังหวัดเป็นราชการส่วนภูมิภาค

  • การรวมท้องที่หลายๆ อำเภอเป็นจังหวัด มีฐานะเป็นนิติบุคคล

  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นราชการส่วนท้องถิ่น

  • ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอไม่ได้สังกัดกระทรวงมหาดไทย

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก