1

ราชการส่วนใดซึ่งโดยสภาพและปริมาณของงานไม่เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นกระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง จะจัดตั้งเป็นไปตามข้อใด

  • กรม

  • ทบวงสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

  • สำนักนายกรัฐมนตรี

  • สำนักงานปลัดทบวง

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก