1

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่ ยกเว้นข้อใด

  • รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

  • แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี

  • รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในสำนักนายกรัฐมนตรี

  • เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี รองจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก