1

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

  • เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

  • รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารเป็นข้าราชการทางการเมือง

  • ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

  • ทุกข้อที่กล่าวมาถูกต้อง

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก